Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

MAJEWSKI, G., PRZEWOŹNICZUK, W., KLENIEWSKA, M.: Warunki opadowe na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW w latach 1960–2009
Precipitation at the meteorological station in Ursynów WULS – SGGW in 1960–2009

KALBARCZYK, E., KALBARCZYK, R.: Ocena warunków opadowych w polskiej strefie Pobrzeży Południowobałtyckich
Assessment of precipitation conditions in the Polish zone of the South-Baltic Coastland

FALKOWSKA, E., FALKOWSKI, T.: Właściwości sorpcyjne utworów wezbraniowych na tarasie zalewowym doliny środkowej Wisły w okolicach Magnuszewa w świetle morfogenezy form fluwialnych
Sorption properties of Vistula River flood deposits in the Magnuszew area (middle course) in the background of valley bottom morphogenetic

KRÓL, P., BRANDYK, A., DOBRZELEWSKI, B.: Analiza wpływu retencyjnego zbiornika lateralnego na poziom wód gruntowych terenów przyległych
Analysis of the impact of lateral retention reservoir to the groundwater level of the surrounding areas

POŁOŃSKI, M.: Przykład obliczenia terminów i zapasów czasu w harmonogramach jednopunktowych z różnymi typami relacji między zadaniami
How to calculate dates and slack time in PDM diagram with different relationship types between tasks

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

KALENIK, M., MORAWSKI, D.: Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa SGGW ma już 35 lat
Scientific Research Water Treatment Plant of the Agricultural University in Warsaw already has 35 yearsCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw